July --->>
7/13 Laiya & Cyacya
   by Aki
7/28 Roki tan
   by Rokimam
7/29 Birthday♪Roki
   by Rokimam
September --->>
9/ 6 Baby Leo
   by Aki
9/10 Leo & Laiya & Cyacya ?
   by Aki
9/22 Marble☆smi〜le
   by Shiro
9/24 オピサ! Sakura
   by Kaochin